"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Цели

Повишаване пригодността за заетост на студентите от ВТУ "Т.Каблешков" чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда;
Партньорство между ВТУ и компаниите с цел повишаване качеството на образованието и практическото обучение;
Издигане престижа на ВТУ "Т.Каблешков" като образователна институция и на компаниите като социално отговорни стопански структури.

Специфични цели:
Мотивиране на студентите за участие в студентски стажове. Изграждане на умения и компетенции, повишаващи пригодността за заетост и конкурентноспособността на пазара на труда; Привличане на 4-те компании-партньори като активна страна в провеждането на стажове; Диалог за повишаване на качеството на образование и на практическото обучение

 
 

С подкрепата на:
 
 
 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008