"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Новини

Успешно приключи проект "Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков"

 

Проектът на обща стойност 95 442,22 лв., финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 - 2013 г., даде възможност на 50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" да проведат двумесечни стажове в четири компании. Организираните от Центъра за кариерно развитие стажантски програми са успешен пример за ангажираността на университета както за обучението на студентите, така и за подобряване на практическите им умения в съответствие с изискванията на пазара на труда в България и ЕС. Проектът продължи 16 месеца и беше осъществен в партньорство с "БДЖ" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД, БТК АД и "Еуроспед" ЕООД.

Студентите преминаха подготвителни обучения, а стажът им протече под ръководството на производствени и академични наставници. 50 служители от компаниите и 8 преподаватели от катедрите на Висшето транспортно училище бяха специално обучени да подпомагат стажантите в придобиването на практически умения. По този начин беше постигната по-голяма ефективност и качество на програмата, което показаха резултатите от проучването, направено след приключването й. Близо 90% от студентите са дали най-висока оценка за съдействието, което са получили от менторите си по време на стажа, а малко под 70% са оценили получените практически знания като много полезни от професионална гледна точка както в момента, така и в бъдеще.

Данните от анкетата на наставниците за представянето на стажантите показват, че в резултат на преминатия стаж при 100% от тях се наблюдава подобрение както на специфичните професионални компетенции, така и на общите умения - за вземане на решения, спазване на трудовата дисциплина и работното време, формиране на трудови навици и др., вследствие на което те са придобили повече увереност и самочувствие. Получената обратна връзка сочи, че академичната подготовка на повече от 90% от студентите-участници в програмата е на високо ниво (отлична - 54%; добра - 38%). Висока е и финалната оценка на професионалните знания и умения на над 85% от стажантите (отлична - 48%; добра - 39%).

На участниците в проекта бяха издадени сертификати: на студентите - за преминат стаж в съответната компания и за придобити умения по време на предхождащите обучения, а на производствените и академичните наставници - за придобити умения за работа със стажанти.

Изграденият уебсайт на проекта http://staj.vtu.bg ще продължи да функционира и след приключването му като механизъм за предоставяне на актуална информация за студентски стажове. Натрупаният опит и добрите практики бяха използвани за издаване на практически помагала - Наръчници за стажанти и наставници, които ще подпомогнат успешното реализиране на следващи стажантски програми в други фирми-потребители на кадри от ВТУ "Т.Каблешков".

Съвместната работа в рамките на инициативата разшири и задълбочи връзките на Висшето транспортно училище с компаниите-партньори. Проектът доказа, че бизнесът и образованието не само трябва, но и могат да работят заедно, ръка за ръка, за реализацията на младите специалисти.


 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008