"Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носи единствено ВТУ "Т. Каблешков" и по-никакъв начин не може да се счита, че тя отразява становища на Европейския съюз"
 
 
   
 
Новини

Кръгла маса "Стажантските програми - добавена стойност за студентите, бизнеса и университета"

Резултатите от проект "Създаване на механизми за производствени стажове на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков" бяха представени на проведената на 25.11.2009 г. Кръгла маса.

В дискусията взеха участие Ректорът - проф. дтн инж.-мат. П.Колев, и Заместник-ректорът на ВТУ "Т.Каблешков" по учебната дейност - доц. д-р Р.Улучев, представители на компаниите-партньори, Председателят на Фондация на бизнеса за образованието г-жа Г.Раковска, производствени и академични наставници, преподаватели, студенти, кариерни консултанти от университетските кариерни центрове, журналисти. Бяха комуникирани ползите от реализацията на програмата за стажантите, производствените наставници и академичните наставници, и бяха представени резултатите от получената обратна връзка за подготовката на студентите. Състоя се диалог за необходимостта от повишаване качеството на практическото обучение във връзка с изискванията на пазара на труда. Откроиха се няколко важни фактора, които повишават неговата ефективност и осигуряват получаване на добавена стойност:

  1. Мотивация, в т.ч. финансова, на студентите, академичните наставници (ръководители на стажовете) и фирмите;
  2. Предварителна подготовка на участниците за създаване на необходимата нагласа и мотивация;
  3. По-голяма продължителност на стажа от тази по учебен план във ВТУ "Т.Каблешков", която да позволи програмата да се развие и да постигне целите си;
  4. Изграждане на партньорство между университета и приемащата организация на базата на двустранни договори - рамкови или конкретни, в съответствие с които да се разработят и организират стажантските програми;
  5. Контрол и размяна на обратна връзка между участниците - стажанти, академични ръководители и производствени наставници, целяща подобряване на стажантската програма и повишаване качеството на учебния процес и учебната документация - учебни планове и учебни програми.
 
 

С подкрепата на:
 

 

 

 

 
 
 
Бройч
© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2008